Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021

Εγγραφές μαθητών για το σχολικό έτος 2021-22

 Οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία  για το σχολικό έτος 2021-22 θα γίνουν από τις 1 μεχρι 20 Μαρτίου 2021

Κατόπιν τούτου παρακαλούνται, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που θα εγγραφούν στο νηπιαγωγείο μας  να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το νηπιαγωγείο  πριν το επισκεφθούν.
Το τηλέφωνο επικοινωνίας του Νηπιαγωγείου ειναι 2321045632
Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε  σχετικά με τη διαδικασία των εγγραφών.

Εγγραφές μαθητών στα νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, από το σχολικό έτος 2021-2022 θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής,
Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/
 Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2016 και το 2017 Από το σχολικό έτος 2021-2022, η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας.
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:
  •  Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
  •  Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). 
  •  Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του. 
Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα: 
α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767). Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας, 
γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας. 
δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,
ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και
 στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο/η Προϊστάμενος/η-Διευθυντής/ρια του Νηπιαγωγείου
Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767) οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:
 ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.) 
η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α 25)
θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.
Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

Μπορείτε να δείτε  τις οδούς που ανήκουν στο 5ο Νηπιαγωγείο Σερρών

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021

Φωτιά χρήσιμη αλλά και επικίνδυνη!

Η φωτιά εκτός από χρήσιμη μπορεί να γίνει και πού επικίνδυνη! Και η υπηρεσία που μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε τη φωτιά είναι η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Μια και δεν μπορούμε να επισκεφθούμε την Πυροσβεστική μέσα από βιντεακια που υπάρχουν στο διαδίκτυο γνωρίσαμε τους πυροσβέστες και τί υπηρεσίες  μπορούν να προσφέρουν στους ανθρώπους.Κατασκευάσαμε πυροσβέστες με την παλάμη μας...


Δώσαμε εντολές και προγραμματίσαμε το μελισσάκι μας - ρομπότ να βρει το δρόμο και να σβήσει τη φωτιά.....

και βρήκαμε το δρόμο μέσα από σε ένα λαβύρινθο που θα μας οδηγήσει στη φωτιά...


μετρήσαμε πυροσβέστες.....

 

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021

Ένα στοιχείο της φύσης! Η φωτιά!

Είμαστε στον τελευταίο μήνα του χειμώνα και εμείς κρυώνουμε! τι κάνουν οι άνθρωποι για να ζεσταθούν;, Τι χρησιμοποιούν; Φυσικά τη φωτιά! Μια μεγάλη ανακάλυψή για τους ανθρώπους!

Ας τη γνωρίσουμε λοιπόν!

Τι πίστευαν οι αρχαίοι άνθρωποι για τη φωτιά; Πως έφτασε στους ανθρώπους;  Σύμφωνα μ τη μυθολογία τη φωτιά την χάρισε στους ανθρώπους ο Προμηθέας!

 

στα παιδια έκανε εντύπωση η απερισκεψία του Επιμηθέα και η αγαπη για τους ανθρώπους του Προμηθέα αλλά και η φοβερή τιμωρία του...


Διαβάσαμε μια ιστορία για τρεις μικρες φλόγες. Η καθε μια φλογίτσα  ταξίδεψε και σε διαφορετικό μέρος. Η μια φλόγα έφτασε σε μια στάνη όπου ένας βοσκός ζέστανε κοντά στη φωτιά τα νεογέννητα αρνάκια του για να μην πεθάνουν από το κρύο. Η μικρή φλογίτσα μας μπλέχτηκε μέσα στη φωτιά του τσοπάνη και αισθάνθηκε πολύ χαρούμενη που πρόσφερε τόση ζεστασιά στα αρνάκια που την είχαν ανάγκη! 
Η δεύτερη μας φλόγα ταξίδεψέ και έφτασε στο τζάκι ενος σπιτιού όπου είχαν μια μεγάλη γιορτή. Η φλογίτσα ας μπλέχτηκε στη φωτιά του τζακιού και ηταν πολυ ευχαριστημένη που πρόσφερε τη ζεστασιά της στους ανθρώπους που εκείνο το βράδυ γιόρταζαν!
 Άραγε που πήγε η τρίτη μας φλόγα; σε ποια μεγάλη ή μικρή φωτιά μπλέχτηκε; τα νήπια μας έδωσαν πολλές διαφορετικές απαντήσεις και το ταξίδι της τρίτης μας φλόγας το αποτύπωσαν στις ζωγραφιές τους!

Όμως η φωτιά δεν είναι πάντα χρήσιμη στους ανθρώπους αλλά μερικέ φορές μπορεί να γίνει και πολυ επικίνδυνη! Τα νήπια ξεχώρισαν πότε η φωτιά μπορεί να γίνει επικίνδυνη και πότε κάνει εύκολη τη ζωή των ανθρώπων...


Είδαμε κι ένα βίντεο σχετικό με την πρόληψη πυρκαγιάς στο δάσος...

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021

Τα ζώα στους πάγους!

 Οι χαμηλές θερμοκρασίες που υπάρχουν στην περιοχή μας καθώς και το χιόνι που έπεσε μας ανάγκασαν να διακόψουμε τη δια ζώσης λειτουργία των νηπιαγωγείων μας και να συνεχίσουμε με τηλεκπαίδευση. Και ήταν μια ευκαιρία να μιλήσουμε για τους Εσκιμώους, τους ανθρώπους που ζουν στην Αρκτική στα χιόνια, στους πάγους και στις πολικές θερμοκρασίες...

 

Γνωρίσαμε τα ζώα που ζούνε σε κάθε πόλο της γης....
και δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στις πολικές αρκούδες και στους πιγκουίνους. Δώσαμε οδηγίες πως μπορουμε να ζωγραφίσουμε μια πολική αρκούδα και ένα ιγκλού....


και πως ένα πιγκουίνο...


διαβάσαμε την ιστορία "Ο μεγάλος χνουδωτός"

και σήμερα επιστρέφοντας στην τάξη μια έκπληξε μας περίμενε από τον Γιώργο! Μας έφερε μια υπέροχη κατασκευή με ένα ιγκλού και Εσκιμώους που ψαρεύουν, φτιαγμένη με πλαστελίνη, πλαστικό ποτήρι και  μερικά playmobil!!!!

Φτιάξαμε και τους δικούς μας πιγκουίνους από χάρτινα ρολά !!!

και ώρα για τον χορό των πιγκουίνων...
Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021

Οι 5 αισθήσεις!....συνέχεια

Παιχνίδια με τις αισθήσεις 

Ας παίξουμε με την όσφρηση!....

Μπορούμε να μαντέψουμε τι ακριβώς είναι αυτό που μυρίζουμε; Βαζάκια με διάφορα υλικά που μυρίζουν στήθηκαν μπροστά από τα παιδιά όπως ρίγανη, κανέλλα. σκόρδο, λεμονι, ξύδι καφές και τα παιδιά μυρίζοντας έβρισκαν τι ήταν αυτό το οποίο μύριζαν.


Ας παίξουμε με την ακοή....

Εξασκήσαμε την ακοή μας, κουνώντας αντικείμενα που έχουν μέσα τους διάφορα υλικά και προσπαθήσαμε να μαντέψουμε τα όμοια ανάλογα με τον ήχο που παράγουν...

Ας παίξουμε με την αφή....
Και ένα παιχνίδι εξάσκησης της αφής, στο οποίο προσπαθήσαμε να μαντέψουμε το περιεχόμενο του κουτιού...Τα παιδιά ζωγράφισαν σε φύλλο εργασίας αυτά που θα ήθελαν να νιώσουν με τις αισθήσεις τους...


και σε μια κατασκευή...
Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021

Ο μύθος της Αλκυόνης!

 ¨Ομορφες ηλιόλουστες μέρες στην καρδιά του χειμώνα! Πως γίνεται αυτό; Πως εξηγούσαν οι αρχαίοι Ελληνες το φαινόμενο αυτό? Ο μύθος της Αλκυόνης μας δίνει τις πληροφορίες που μας χρειάζονται!

Σύμφωνα με τη μυθολογία, η Αλκυόνη, ήταν μια όμορφη κοπέλα και κόρη του θεού και βασιλιά των ανέμων Αίολου. Η Αλκυόνη παντρεύτηκε τον Κύηκα, τον βασιλιά της Τραχίδας, και ζούσαν ευτυχισμένοι στην πόλη του. Τόση και τέτοια ήταν η αγάπη τους και ευτυχισμένες τόσο ήταν οι μέρες τους μαζί που σιγά σιγά άρχισαν να νιώθουν σα θεοί ή μάλλον για να το πω καλύτερα…ίσοι με τους θεούς. Ο Κύηκας ένιωθε σαν το βασιλιά των θεών, το Δία, και η Αλκυόνη σαν τη θεά Ήρα. Και καθόλου δεν άργησαν να φωνάζουν τους εαυτούς τους με αυτά ακριβώς τα ονόματα: Δίας ο Κήυκας, Ήρα η Αλκυόνη.

Όμως οργίστηκε ο Δίας ο  βασιλιάς των θεών και μεγάλη τιμωρία σκέφτηκε να τους επιβάλλει για την αλαζονεία τους. Σύμφωνα πάντα με τον μύθο, ο Κύηκας αγαπούσε ιδιαίτερα το ψάρεμα και πήγε  για να ψαρέψει με τη βάρκα του. Οι ώρες περνούσαν και ο Κύηκας δεν γύριζε πίσω. Η Αλκυόνη τρελαμένη από την αγωνία έκανε ότι μπορούσε για να τον αναζητήσει. Οι θεοί του Ολύμπου  άρχισαν να λυπούνται την κοπέλα και να συντρέχουν στον πόνο της. Όταν η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο, αποφάσισαν να μεταμορφώσουν την Αλκυόνη σε πουλί για να απαλύνουν τον πόνο της. 

Η Αλκυόνη από τότε είναι ένα πανέμορφο ψαροπούλι. Ζει κοντά στις θάλασσες και κοιτά διαρκώς τα νερά της μήπως και εμφανιστεί πάνω σε κάποιο αφρισμένο κύμα ο αγαπημένος της Κύηκας.

Όμως, η Αλκυόνη γεννάει τα αβγά της κάθε Ιανουάριο κι όχι την άνοιξη όπως τα περισσότερα πουλιά. Και τα γεννάει στους βράχους των ακροθαλασσιών. Τα ορμητικά κύματα όμως της τα έσπαγαν κι ο θρήνος γινόταν ακόμα μεγαλύτερος.

Ο ίδιος ο Δίας την λυπήθηκε ξανά και έτσι κάθε χρόνο, την εποχή που εκείνη έφερνε τα μικρά της στον κόσμο, ο πατέρας των θεών έστελνε μια σύντομη περίοδο ασταμάτητης ηλιοφάνειας και καλοκαιρίας διατάζοντας τον Αίολο να συγκρατήσει τους ισχυρούς βοριάδες για να μπορέσει εκείνη να γεννήσει και να προστατέψει τα μικρά της.

μπορείτε να δείτε μερικές στιγμές από τη ζωή της Αλκυόνας...  
Η κ Αγγελική , μητέρα του Βασίλη που εργάζεται στον Φορέα Διαχείρισης της λίμνης Κερκίνης, μας έστειλε μερικές φωτογραφίες με αλκυόνες από τη λίμνη Κερκίνη...Συνδεθήκαμε μαζί της μέσω webex και μας έδειξε φωτογραφίες αποδημητικών πουλιών που βρίσκονται τώρα το χειμώνα στη λίμνη Κερκίνη, μεταξύ αυτών αλκυόνες, κύκνους, κοκκινολαίμηδες, χήνες, πάπιες και άλλα ψαροπούλια. Την ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που μας διέθεσε και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για την άνοιξη, για να μιλήσουμε για τα πουλιά που θα επισκεφτούν τη λίμνη εκείνη την περίοδο...

 
Οι μικροί μαθητές μας εμπνεύστηκαν από το μύθο της Αλκυόνας ...


μοίρασαν και τάισαν με ψάρια τις αλκυόνες ...

και σε φύλλο εργασίας...


κατασκεύασαν τις δικές τους αλκυόνες και στόλισαν τα ταμπλό των τάξεων μας...