Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Εγγραφές μαθητών στα νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25

 Εγγραφές μαθητών στα νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25 

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για  το σχολικό έτος 2024-2025 θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής από 1 μέχρι 20 Μαρτίου 2024

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ 

 Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2019 και το 2020 Η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών είναι υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:
Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:
  · Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). 
· Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής https://proti-eggrafi.services.gov.gr/
και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
  · Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του. 
Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα 
α) τα στοιχεία του προνηπίου/ νηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες κατάλογο των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το/τα τέκνο/α για το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή, 
β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας, 
γ) τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/ουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/τη Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας. 
δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του προνηπίου/νηπίου στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. 
ε) τα στοιχεία των συνοδών των προνηπίων/νηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου». 
Τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα και εντός της προσθεμίας που ορίζει ο/η Διευθυντής/ντρια- Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου. πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, είναι :

α) η αίτηση εγγραφής για το τμήμα πρόωρης υποδοχής, για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)
γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. 

δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του/της μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
          
Μπορείτε να δείτε  τις οδούς που ανήκουν στο 5ο Νηπιαγωγείο Σερρών καθώς και σε όλα τα νηπιαγωγεία της πόλης των Σερρών

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο. 

Κατόπιν τούτου παρακαλούνται, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που θα εγγραφούν στο νηπιαγωγείο μας  να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το νηπιαγωγείο  πριν το επισκεφθούν.
Το τηλέφωνο επικοινωνίας του Νηπιαγωγείου ειναι 2321045632


Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Παιδική HELMEPA και η θάλασσα είναι ζωή!

Μετα από την ενασχόληση μας με τους πλανήτες είδαμε ότι ο μοναδικός πλανήτης που έχει ζωή είναι η γη μας και αποφασίσαμε να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Μέσα από βιντεάκια γνωρίσαμε από τι αποτελείται η γη και ποιοι οργανισμοί κατοικούν πάνω της.  Χωρίσαμε τους οργανισμούς ανάλογα με τον τόπο που ζουν.....

και παίξαμε ανάλογο παιχνίδι  σχετικά με τα θαλάσσια οικοσυστήματα στον υπολογιστή...
και μπορείτε να το παιξετε και σεις...ΕΔΩ
Το ενδιαφέρον μας στράφηκε στην αγαπημένη μας θάλασσα , στους οργανισμούς που ζουν σ αυτή αλλά και το πόσο κινδυνεύουν οι θαλάσσιοι οργανισμοί από τη ρύπανση. Ετσι λοιπόν γνώρισαν τις πηγές ρύπανσης των θαλασσών και συνειδητοποίησαν ότι οι θάλασσες κινδυνεύουν από την ανθρώπινη αδιαφορία. 
Τα παιδιά μεταμορφώθηκαν σε θαλάσσιους οργανισμούς και παιξαν το παιχνίδι. "Η ρύπανση απειλεί τους θαλάσσιους οργανισμούς" για να βιώσουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν.Κι αφού μάθαμε τόσα πολλά πράγματα για τις θάλασσες και τη ρύπανση των θαλασσών αποφασίσαμε να πάρουμε μέρος στο διαγωνισμό ζωγραφικής που προκηρύσσει  η  Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA με θέμα «Μην ψαρώνεις! Μπορούμε να σώσουμε τις θάλασσες».

Ζωγραφίσαμε λοιπόν τις δικές μας αφίσες και γράψαμε τα δικά μας συνθήματα...


Αριθμοί μέσα από τραγούδια , παραμύθια και ποιήματα....

Τραγούδι από τη Μικρά Ασία 
 Ανήκει στον τύπο των τραγουδιών που ταξινομούνται ως «Αριθμητικά», με την έννοια ότι οι στίχοι τους αναπτύσσονται σε μια ανιούσα και παράλληλα κατιούσα αριθμητική κλίμακα, διευκολύνοντας με την επανάληψη τα παιδιά στην εκμάθησή τους.
Επιπλέον ο κάθε αριθμός συνδέεται με μια χρήσιμη πρακτική πληροφορία της οποίας η απομνημόνευση, ως εκπαιδευτική διαδικασία και ως περιεχόμενο, διδάσκει διπλά τα παιδιά.

Παίξαμε με τους αριθμούς...Γνωρίσαμε τον αριθμό 7 μέσα από το τραγουδάκι  ¨Η εβδομάδα του Τεμπέλη".

Η εβδομάδα του τεμπέλη…

Δεν δουλεύω την ΔΕΥΤΕΡΑ
Γιατί μου πονάει η φτέρνα
Δεν δουλεύω και την ΤΡΙΤΗ
Γιατί μου πονάει η μύτη
Δεν δουλεύω την ΤΕΤΑΡΤΗ
Γιατί μου πονάει η πλάτη
Δεν δουλεύω και την ΠΕΜΠΤΗ
Γιατί μου πονάει η μέση
Δεν δουλεύω την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γιατί μου πονάει το αυτί
Δεν δουλεύω το ΣΑΒΒΑΤΟ
Γιατί είμαι άνω κάτω
Δεν δουλεύω και την ΚΥΡΙΑΚΗ
Επειδή είναι γιορτή!!!!!!!!!!!

 Μάθαμε τις μέρες τις εβδομάδες, τις βάλαμε στη σειρά και τις αριθμήσαμε...

Γνωρίσαμε τον αριθμό 8 
Το 8 μεταμορφώθηκε...

... σε μια μέλισσα, ένα πουλί κι ένα αρκουδάκι


Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024

Ηλιος, ενα μεγάλο φωτεινό αστέρι!!

 Ας γνωρίσουμε καλύτερα τον Ήλιο το φωτεινό αυτό αστέρι που δίνει ζωή στον πλανήτη μας! 
Ας τον γνωρίσουμε μέσα από τη μυθολογία...

Όμως αλήθεια η ήλιος είναι φίλος μας ή εχθρός μας; Τι μας προσφέρει, που μας είναι χρήσιμος και που μπορεί να μας βλάψει; ανακαλύψαμε μέσα από μια παρουσίαση εικόνων οτι ο  ήλιος μας προσφέρει τη βιταμίνη D που μας κάνει να έχουμε γερά οστά. Με το φως του ήλιου βλέπουμε τα αντικείμενα γύρω μας και βοηθάει τα φυτά να αναπτυχθούν με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Ο ήλιος μας αλλάζει τη διάθεση και μας κάνει χαρούμενους. αλλά μπορεί να βλάψει τα μάτια μας και το δέρμα μας αν δεν προσέξουμε και δεν προστατευτούμε!


Δοκιμάσαμε να ταξιδέψουμε στον ήλιο.... αλλά με τη βοήθεια της beebot
Δώσαμε τις εντολές μας στο ρομποτάκι μας και το ταξίδι ξεκίνησε...και σε φύλλο εργασίας...


Αλκυόνη και αλκυονίδες μέρες....

Τον χειμώνα βλέπουμε λίγες μέρες με καλό καιρό. Είναι μέρες με ήλιο, χωρίς σύννεφα και αέρα. Αυτό το είχαν παρατηρήσει και οι αρχαίοι Έλληνες. Οι «Αλκυονίδες ημέρες» κρατούν από την 15η Δεκεμβρίου έως και την 15η Φεβρουαρίου κάθε χρόνου,  Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο παρατήρησαν επίσης ότι γεννούν τα πουλιά αλκυόνες τα μωρά τους, και γι’ αυτόν τον λόγο έδωσαν και το όνομά τους στις μέρες αυτές.

Ο μύθος της Αλκυόνης

Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν φτιάξει, όπως συνήθιζαν, έναν μύθο γι’ αυτά τα πουλιά, τις αλκυόνες. Σύμφωνα με τον αρχαίο μύθο, η Αλκυόνη ήταν μια πολύ όμορφη και γοητευτική κοπέλα. Πατέρας της ήταν ο Αίολος, θεός των ανέμων, και μητέρα της η Ενάρετη (που σημαίνει αυτή που έχει όλες τις αρετές). Η Αλκυόνη είχε παντρευτεί τον Κήυκα. Το ζευγάρι ήταν πολύ ερωτευμένο και τέλεια ταιριασμένο. Έτσι, η Αλκυόνη και ο Κύηκας άρχισαν να νιώθουν ανώτεροι από τους ανθρώπους, ένιωθαν πως ήταν κι οι ίδιοι θεοί. Ο Κύηκας πίστευε ότι είχε ίση αξία με τον Δία και η Αλκυόνη με την Ήρα. Μόλις το είδε αυτό ο πραγματικός θεός  Δίας, το θεώρησε μεγάλη ασέβεια. Ήταν τόσο θυμωμένος που, μια μέρα, είδε τον Κύηκα με το καράβι του βαθιά στη θάλασσα και του έριξε κεραυνό. Το καράβι του Κύηκα καταστράφηκε κι αυτός, χωρίς να έχει κάποια βοήθεια, πνίγηκε μες στα πελώρια κύματα.

Όμως τα βάσανα για την Αλκυόνη δεν είχαν τέλος. Γεννούσε τα αυγά της μέσα στο χειμώνα, και τα κλωσούσε στα βράχια δίπλα στη θάλασσα. Τα κύματα, μεγάλα και άγρια, έφταναν στη στεριά, ανέβαιναν μέχρι τα βράχια και κατέστρεφαν τη φωλιά και τα αυγά με τα μωρά της. Ο Δίας θέλησε να διορθώσει το λάθος του. Έτσι, διέταξε για δεκαπέντε μέρες μέσα στον χειμώνα να ζεσταίνει ο καιρός και να σταματούν οι άνεμοι, για να μπορέσει η Αλκυόνη να κλωσά τα αυγά μέχρι να βγουν τα παιδιά της

.
τα παιδιά χρωμάτισαν τις δικές τους αλκυόνες και κατασκεύασαν τις φωλιές τους...
Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024

Η γη γυρίζει.....

Νύχτα είναι θα περάσει, καινούργια μέρα θα χαράξει...
 και η γη γυρίζει και οι μέρες εναλλάσσονται με τις νύχτες!!Τα νήπια παρακολουθούν την κίνηση της γης κινώντας την υδρόγειο σφαίρα της τάξης μας, μιλάμε για τον ήλιο και το πως οι ακτίνες του φτάνουν στη γη, πως εναλλάσσονται οι εποχές και πόσο μακριά μπορεί να είναι η γη από το ήλιο!
Μιλώντας για το ήλιο και τη γη τα νήπια μας λένε πόσα πράγματα γνωρίζουν για τον πλανήτη μας αλλά και για τους άλλους πλανήτες που υπάρχουν στο ηλιακό μας σύστημα.. Παρακολουθούμε ένα βίντεο.....
 
και γνωρίζουμε ονόματα αλλά και χαρακτηριστικά των άλλων πλανητών!
και ακολουθώντας οδηγίες ζωγραφίζουμε το ηλιακό μας σύστημα με τη σειρά εμφάνισης των πλανητών.!φτιάξαμε παζλ...


Είδαμε τη σελήνη μέσα από ένα φωτιζόμενο παιχνίδι προβολής διαφανειών...

ταξιδέψαμε στους πλανήτες και κινηθήκαμε πάνω στον καθένα ξεχωριστά....

γίναμε αστροναύτες και περπατήσαμε στο ...


Μοιράσαμε τους αστροναύτες στα διαστημόπλοια για να πάνε στο διάστημα...