Δευτέρα 30 Μαΐου 2011

Εγγραφές νηπίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Οι εγγραφές στο νηπιαγωγείο θα γίνονται από τις 1 ως τις 15 Ιουνίου 2011            και ώρα 12.15 – 1.00. Στο νηπιαγωγείο εγγράφονται τα νήπια που έχουν γεννηθεί το 2006 (νήπια) και το 2007(προνήπια).


Για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο απαιτούνται:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο πιστοποιητικό γέννησης.

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια και η οδοντολογική εξέταση.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο κατά την κρίση του / της προϊσταμένου / νης του νηπιαγωγείου , από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία θα αναγράφεται ότι το νήπιο δεν έχει εγγραφεί και σε άλλο  Νηπιαγωγείο.


v     Οι αλλοδαποί εγγράφονται στο νηπιαγωγείο προσκομίζοντας τα ίδια δικαιολογητικά. Ζητούνται ακόμη στοιχεία που φανερώνουν την εθνικότητά τους.